Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

Điều 1. Vị trí, chức năng 586/QĐ-BXD

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Văn phòng Bộ là cơ quan giúp việc của Bộ và Bộ trưởng, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài chính, bảo mật, bảo vệ, quân sự, y tế của cơ quan Bộ.

Văn phòng Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.