Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

Điều 10. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Điều 10. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng và chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm:

1. Lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thực hiện lập đồ án quy hoạch xây dựng hoặc thực hiện công việc, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của Nghị định 08/CP, Nghị định 12/CP và quy định của Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực để thực hiện các công việc không đảm bảo chất lượng hoặc xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản.

2. Phải thường xuyên giám sát, tạm dừng hoặc đình chỉ thực hiện công việc đến khi tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện năng lực theo hợp đồng đã ký kết, theo quy định của Nghị định 08/CP, Nghị định 12/CP và quy định của Thông tư này.

3. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.