Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi hoạt động xây dựng

Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi hoạt động xây dựng

Tổ chức, cá nhân khi hoạt động xây dựng có trách nhiệm:

1. Chỉ được nhận thực hiện lập các đồ án quy hoạch xây dựng hoặc các công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

2. Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế được duyệt; tổ chức tự giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

3. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về việc khi thực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng hoặc khi thực hiện công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng không có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

4. Trước khi triển khai thực hiện công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt phải có biện pháp thi công được duyệt theo quy định và có các phương án quản lý, hạn chế rủi ro, đề phòng sự cố.

5. Cung cấp các thông tin về hoạt động xây dựng của doanh nghiệp trên Trang thông tin về doanh nghiệp của Bộ Xây dựng theo địa chỉ: http://doanhnghiep.xaydung.gov.vn

6. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.