Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

Điều 2. Nhiệm vụ: 586/QĐ-BXD

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Bộ và Bộ trưởng; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và Bộ trưởng; đầu mối tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ gửi các cơ quan của Đảng và Nhà nước theo quy định.

2. Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ Bộ giao; chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Bộ; thông báo nội dung các cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì.

3. Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, văn bản hành chính thông thường của Bộ; kiểm tra nội dung, thể thức và trình tự thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Bộ.

4. Tổ chức soạn thảo trình Bộ ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trong cơ quan Bộ.

5. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin, các đơn vị báo chí, xuất bản và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, những thành quả và đóng góp của ngành Xây dựng ở trong và ngoài nước; giúp Bộ trưởng trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo Bộ phương hướng, biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị; đôn đốc các đơn vị được giao giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị.

7. Tổ chức quản lý và điều hành công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật, bảo vệ, y tế trong cơ quan Bộ; hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc Bộ.

8. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Bộ; tổ chức công tác lễ tân, phục vụ khách trong nước và khách nước ngoài đến làm việc tại cơ quan Bộ theo quy định; bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương, an toàn, vệ sinh môi trường trong cơ quan Bộ.

9. Phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác, các điều kiện, phương tiện làm việc và bố trí đón tiếp lãnh đạo Bộ và các đoàn cán bộ, công chức của khối cơ quan Bộ khi đi công tác tại các tỉnh khu vực phía Nam.

10. Giúp việc Bộ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.