Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

Điều 3. Văn phòng Bộ và Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng

Điều 3. Văn phòng Bộ và Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về:

1. Tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, Bộ trưởng, tình hình thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan Bộ.

2. Tình hình thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3. Tình hình quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Bộ; tình hình trật tự kỷ luật, kỷ cương, an toàn, vệ sinh môi trường trong cơ quan Bộ.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng được quyền:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ báo cáo, cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Bộ và Bộ trưởng.

2. Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đến các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện; phân phối công văn, giấy tờ đến các đơn vị để giải quyết công việc kịp thời.

3. Đề nghị Lãnh đạo Bộ tạm hoãn hoặc điều chỉnh các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ chủ trì theo lịch đã ghi nếu kiểm tra thấy việc chuẩn bị nội dung, tài liệu chưa đầy đủ hoặc các thành phần dự họp chưa đúng, đủ theo triệu tập; trả lại văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi lên Bộ khi kiểm tra thấy không đúng trình tự, thủ tục hành chính.

4. Thông báo về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

5. Theo ủy quyền của Bộ trưởng được triệu tập và chủ trì hội nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất ý kiến về giải quyết một số công việc trước khi báo cáo Bộ trưởng quyết định.

6. Ký văn bản hành chính và sử dụng con dấu của Văn phòng Bộ theo quy định của pháp luật.

7. Thừa lệnh Bộ trưởng ký một số văn bản theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.