Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

Điều 5, 6 Quyế định 586/QĐ-BXD

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ:

1. Văn phòng Bộ có Chánh Văn phòng, một số Phó Chánh Văn phòng và các phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp việc với định biên phù hợp nhu cầu công tác của đơn vị theo từng thời kỳ.

Các phòng có Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và các công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

2. Các phòng trực thuộc Văn phòng Bộ:

a) Phòng Hành chính – Tổ chức;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Thông tin;

d) Phòng Quản trị;

đ) Phòng Tài vụ;

e) Phòng Lưu trữ;

g) Phòng Bảo vệ;

h) Đội xe.

3. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các phòng và bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng trực thuộc Văn phòng Bộ do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởng; xây dựng quy chế làm việc của Văn phòng Bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng trực thuộc, xác định rõ trách nhiệm và sản phẩm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Văn phòng Bộ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 890/QĐ-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.