Khóa học chỉ huy trưởng

ND khóa học chỉ huy trưởng tại Trà Vinh

Nội dung này được trung tâm giảng dạy theo tiêu chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với các Nội dung chi tiết bao gồm: