Khóa học chỉ huy trưởng

Nội dung học của lớp học chỉ huy trưởng tại Khánh Hòa

Nội dung này được Chúng tôi áp dụng theo tiêu chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với những Nội dung chi tiết bao gồm: