TIN MỚI > VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thời gian nghỉ thai sản có được tính để trả trợ cấp thôi việc không?

(Xây dựng) – Tôi sinh em bé và được nghỉ thai sản 6 tháng. Trong thời gian 6 tháng này tôi không phải đóng bảo hiểm. Vậy tôi xin hỏi khi tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động thì thời gian nghỉ thai sản này tôi có được tính là thời gian làm việc để trả trợ cấp thôi việc không?

(Nguyễn Thị Thu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)


Ảnh minh họa.

Trả lời:

Khoản 2, Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định: “Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”.

Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

“1.Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc”.

Khoản 3, Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Khoản 2, Điều 1 Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp như sau: “Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm hoãn thực hiện giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật thì thời gian này người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

Điều 41 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có quy định: “Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

Theo các quy định nêu trên, thời gian nghỉ thai sản lao động nữ và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian làm việc để trả trợ cấp thôi việc.

Luật sư Vũ Hải Lý