Khóa học chỉ huy trưởng

4. Nội dung học của lớp học chỉ huy trưởng tại Hà Nam

Nội dung này được Chúng tôi giảng dạy theo tiêu chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với những Nội dung chi tiết bao gồm:
Nội dung khoá học chỉ huy trưởng