Khóa học chỉ huy trưởng

Nội dung học của lớp học chỉ huy trưởng tại Hải Dương

Nội dung này được trung tâm giảng dạy theo chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với những Nội dung chi tiết bao gồm: